Zásady zpracování osobních údajů

Cílem této stránky je seznámit Vás s tím, co jsou to osobní údaje, jak správce s osobními údaji nakládá a jaká jsou Vaše práva jakožto subjektu, k níž se osobní údaje vztahují.

Co jsou to osobní údaje

Za osobní údaj se považuje jakákoliv informace, na základě které je možné fyzickou osobu (dále jen „Subjekt“) přímo či nepřímo identifikovat, např. jméno, příjmení či adresa.

Co je to zpracování osobních údajů

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo souhrn operací s osobními údaji, které provádí správce nebo zpracovatel, především vyhledávání, ukládání, shromažďování, uchovávání, používání, zpřístupňování, předávání, šíření, zveřejňování, výměna, úprava nebo pozměňování, třídění nebo kombinování, blokování a výmaz nebo zničení.

Kdo je správce osobních údajů

MARTIN VYSTRČIL (dále jen „Správce“), IČO: 76100839, se sídlem Eliščina 164/8, 67401 Třebíč, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.  Jsme registrováni na UOOZ pod registračním číslem: 000793676.

Správce zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOU“).

Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje

Osobní údaje zpracováváme za účelem vyřízení objednávky na eshopu www.piercingshop.cz, plnění kupní smlouvy, registrace zákazníka, zajištění provozních činností, přímého marketingu (informační a produktové kampaně) a vedení zákaznické evidence.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme tyto osobní údaje:

 • Titul (nepovinné)
 • jméno
 • příjmení
 • IČO (v případě když je nákup na firmu)
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • adresa (fakturační, doručovací)

Z jakých zdrojů získáváme osobní údaje

Osobní údaje získáváme prioritně formuláře pro registraci zákazníka. Také z emailové komunikace – kdy se zákazník nechce registrovat a objedná emailem, či telefonicky.

Zákonné důvody zpracování osobních údajů

 •  souhlas (osobní údaje, ke kterým potřebujeme Váš přímý souhlas, získáváme prostřednictvím registračního formuláře a následně využíváme pro účely přímého marketingu – zaškrtávací políčko)
 •  plnění smlouvy (osobní údaje získané prostřednictvím objednávkového formuláře a formuláře pro dotaz na produkt zpracováváme pro účely vyřízení objednávky a dotazu)
  ·         oprávněný zájem (osobní údaje získané prostřednictvím objednávkového formuláře jsme oprávněni používat také pro účely přímého marketingu)

Kdo další má přístup k osobním údajům (zpracovatelé a příjemci)

Vaše osobní údaje neprodáváme, nesměňuje ani jinak nepředáváme třetím stranám, což se v rámci provozu internetového obchodu nevztahuje na důvěryhodné třetí osoby za předpokladu, že jsou povinny zachovávat důvěrnost o osobních údajích, se kterými přijdou do styku v souvislosti s výkonem výše uvedených činností.

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  • podílející se na zajištění provozu služeb,
  • zajišťující marketingové služby.
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

Jak dlouho zpracováváme osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou, tj. po dobu smluvního vztahu, po jehož skončení osobní údaje archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy (až 10 let), v případě dotazu nebo poptávky zpracováváme osobní údaje po dobu 1 roku, v případě udělení souhlasu maximálně po dobu 10 let nebo dokud neodvoláte Váš souhlas ke konkrétnímu účelu zpracování osobních údajů. Důvodem pro archivaci osobních údajů je také uplatnění našeho nároku, který i nadále přetrvává (např. vymáhání dlužné částky).

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Jaká jsou práva subjektů údajů

Subjekt údajů má právo vyžádat si informace o tom, jaké, k jakým účelům a po jakou dobu osobní údaje správce zpracovává, z jakých zdrojů údaje získává a kdo má kromě správce k osobním údajům přístup. Správce vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti a poskytne přístup k osobním údajům bez zbytečného odkladu a za přiměřenou úhradu.

Subjekt údajů má právo vyžádat si přístup ke svým osobním údajům, požádat o aktualizaci či doplnění svých osobních údajů, na výmaz svých osobních údajů, požadovat omezení zpracování osobních údajů, pokud neodpovídá jejich přesnost, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale zároveň odmítá jejich výmaz, na přenositelnost osobních údajů, kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů a právo podat stížnost a obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), pokud se domnívá, že je zpracování osobních údajů v rozporu s pravidly ochrany osobních údajů.

Naše kontaktní údaje ohledně zpracování osobních údajů

Kontaktovat nás můžete prostřednictvím e-mailové adresy osobniudaje@piercingshop.cz nebo na telefonní čísle +420 777990049.

Žádost o změnu, či vymazání osobních údajů

Žádost zašlete na e-mailovou adresu osobniudaje@piercingshop.cz Vaše osobní údaje budou vymazány v databázi zákazníků a databázi objednávek. Bude smazána veškerá emailová komunikace přes Váš registrační email. O výmazu budete informováni.

Nařízení GDPR

Správce si tímto dovoluje informovat, že dne 25. května 2018 nabude účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), které bude přímo účinné i v rámci právního řádu České republiky. V návaznosti na tuto skutečnost bude tato Informace o zpracování osobních údajů aktualizována tak, aby ke dni 25. května 2018 zcela reflektovala novou právní úpravu ochrany osobních údajů fyzických osob upravenou v GDPR.

Slovníček pojmů

V našem slovníku naleznete vysvětlení všech základních pojmů ze světa GDPR.

 • Subjekt údajů

Subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.

 • Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je každý subjekt, který stanovuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, které provádí a odpovídá za něj.

 • Zpracovatel

Zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona. V našem eshopu je to Česká pošta, které předáváme Doručovací údaje.

 • Příjemce

Příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny.

Cookies

Cookies pro funkčnost – námi používané základní cookies

Tyto soubory cookie se používají k tomu, aby vám na našich webových stránkách poskytovaly personalizovaný uživatelský zážitek a aby si pamatovaly vaše volby, které jste použili při používání našich webových stránek.

Můžete například používat soubory cookie k zapamatování vašeho jazyka nebo k zapamatování vašich vkladů.

Cookies jsou malé datové, resp. textové soubory.  Navštívená webová stránka je odesílá do Vašeho internetového prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Při další návštěvě stránek bude vše snadnější, rychlejší a produktivnější. Bez souborů cookies by bylo procházení webu pomalejší a složitější.
Díky nim si navštívené webové stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Nepoužívané cookies:

Sledovací a výkonnostní soubory cookies

Tyto soubory cookies se používají ke shromažďování informací pro analýzu provozu na našich webových stránkách a sledování používání našich webových stránek uživatelů.

Tyto soubory cookie mohou například sledovat věci jako je doba kterou na webu trávíte, nebo stránky, které navštěvujete, což nám pomáhá pochopit, jak pro vás můžeme vylepšit náš web.

Informace shromážděné prostřednictvím těchto sledovacích a výkonnostních cookies neidentifikují žádné osoby.

Cookies pro cílení a reklamu

Tyto soubory cookie používají k zobrazování reklamy, která vás pravděpodobně bude zajímat na základě vašich zvyků přicházejících.

Tyto soubory cookie, požadujete námi/nebo poskytovateli reklam, mohou kombinovat naše činnosti shromážděné z webových stránek s dalšími informacemi, které nezávisle shromažďují z jiných webových stránek, týkající se vašich internetových prohlížečů v rámci jejich reklamních webových stránek.

Pokud se rozhodnete tyto soubory cookie pro cíle nebo reklamu odstranit nebo deaktivovat, budou se vám reklamy stále zobrazovat, ale nemusí být nadále personalizované a relevantní.

Soubory cookie které používáme slouží k těmto účelům:

1) ukládání vašich nastavení – admnistrace

2) vyhledávání v administrace eshopu

3) analýza dle objednávek provedených zákazníkem

4) usnadnění registrace a ochraně vašich dat

Správa cookies v prohlížečích:

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, nebo i všechny hromadně vymazat, blokovat, nebo zakázat jejich použití. Blokování lze nastavit  nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky.

Možnosti nastavení správy cookies v rámci hlavních prohlížečů naleznete zde:

Bližší informace o pravidlech společnosti Google získáte zde: zde
Bližší informace o pravidlech systému Sklik získáte zde: zde
Bližší informace o pravidlech systému Facebook získáte zde: zde